Hội nghị CB-VC trường THCS Bùi Thị Xuân 2018-2019

THỜI KHÓA BIỂU

Chi bộ 2018-2019

kế hoạch tháng

Kế hoạch ngày pháp luật

KẾ HOẠCH_Sinh hoạt chuyên đề_chuyên môn

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN HKI 2017-2018

CÔNG KHAI NĂM HỌC 2016-2017 VÀ CAM KẾT NĂM HỌC 2017-2018

Hội nghị CB-VC trường THCS Bùi Thị Xuân 2018-2019
THỜI KHÓA BIỂU
Chi bộ 2018-2019
kế hoạch tháng
Kế hoạch ngày pháp luật
KẾ HOẠCH_Sinh hoạt chuyên đề_chuyên môn
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN HKI 2017-2018
CÔNG KHAI NĂM HỌC 2016-2017 VÀ CAM KẾT NĂM HỌC 2017-2018
Grass_with_Butterflies_and_Flowers_PNG_Clipart copy

School-Baner - Copy